RSPG สถานีบูรพา - ศิลปะและการแสดง

...
วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก:

จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

...
การถอดบทเรียน

องค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ