RSPG สถานีบูรพา : บทความและแหล่งอ้างอิง
เอกสารและหนังสือ
บทความที่ตีพิมพ์โดยนักวิจัย

ค้นหาบทความ
สามารถเลือกหาจากคีย์เวิร์ดที่หลากหลาย เช่น ชื่อผู้แต่ง, ปีที่เผยแพร่, ปีที่พิมพ์, ชื่อบทความ, ชื่อการประชุม, ชื่อวารสาร, ชื่อองค์กร เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง

ค้นหาเอกสารอ้างอิง
สามารถเลือกหาจากคีย์เวิร์ดที่หลากหลาย เช่น ชื่อผู้แต่ง, ปีที่เผยแพร่, ปีที่พิมพ์, ชื่อบทความ, ชื่อการประชุม, ชื่อวารสาร, ชื่อองค์กร เป็นต้น

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.- ม.บูรพา | โครงการการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก | โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก | โครงการย่อยที่ 4 ฐานข้อมูลทรัพยากร กุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ | การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก | ฐานข้อมูลมดในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลและสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | โครงการการถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา